ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

harta site: Administrație >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei JURILOVCA, dl ION EUGEN


foto_id:
ION EUGEN, 41 de ani


Profesia de baza: Antreprenor
Nivelul studiilor: Liceu 10 clase
(Scoala complementara Jurilovca)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al 2-lea mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Alegeri Prezidențiale 2019. Primul tur: 10 noiembrie iar al doilea tur: 24 noiembrie

>>> delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare
>>> stabilirea locurilor pentru afişajul electoral
Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Jurilovca, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> martie 2019
>>> martie 2018
>>> iulie 2017


 
   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  • 09-01-2019 - Consultare publică şi anunţare şedinţă informare beneficiari;

  • 30-08-2018 - Anunţ atribuire contract Servicii organizare - Festivalul borşului lipovenesc de Jurilovca;

  • 20-08-2018 - ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ - FESTIVAL BORŞ PESCĂRESC;

Anunţuri evenimente locale

  • 14-05-2019 - BORDEROU BENEFICIARI SUBVENTII PROGRAM FORMARE PROFESIONALA -AGENT DE SECURITATE- PERIOADA CURS: 04.02.2019-19.04.2019;

  • 14-05-2019 - BORDEROU BENEFICIARI SUBVENTII PROGRAM FORMARE PROFESIONALA -AGENT DE OSPATAR- PERIOADA CURS:05.11.2018-19.04.2019;

  • 10-05-2019 - Consultare de piata furnizare -Set trening si vesta de fas;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 22-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 01-04-2019 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 15-12-2016 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 22-04-2019 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 02-04-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 02-04-2019 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 22-04-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 02-04-2019 - Plăţi restante;


 

Caravana locală din localitatea Jurilovca    

Campanie de conştientizare şi motivare pentru promovarea sănătăţii în comunităţile rurale       

Proiectul “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunități Rurale - PSCR” / ID58325, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

21.05.2013
Campanie de conştientizare şi motivare pentru promovarea sănătăţii în comunităţile rurale
Caravana locală din localitatea Jurilovca

În cadrul proiectului “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale - PSCR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, vor avea loc în comuna Jurilovca, județul Tulcea, în data de 29.05.2013, sesiuni de informare şi educare pe teme de sănătate, precum determinanţii individuali ai stilului de viaţă, dar şi prezentări ale modului în care mediul de muncă ne influenţează sănătatea individuală.
Sesiunile vor fi organizate pentru membrii comunităţii locale, care vor beneficia de prezenţa unui expert de promovarea sănătăţii, dar şi a unui expert de medicina muncii. Temele abordate în cadrul sesiunilor se vor axa, în principal, pe subiecte precum importanța igienei individuale şi a celei colective, efectele nocive ale fumatului şi ale consumului de alcool, sănătatea reproducerii, importanţa unei alimentaţii echilibrate, dar şi altele la fel de importante.
În cadrul sesiunilor, se vor distribui materiale informative cu privire la temele menţionate mai sus şi vor avea loc discuţii şi dezbateri, în care persoanele interesate din comună vor putea pune întrebări şi afla soluţii concrete la problemele lor de sănătate.
Evenimentul beneficiază de sprijinul Primăriei Jurilovca şi are ca obiective atât creşterea nivelului de informare a locuitorilor din comună în ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cât şi creşterea nivelului de înţelegere în privinţa rolului pe care îl are domeniul sănătăţii şi securităţii muncii pentru angajaţi şi manageri.

Această caravană este organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale”, implementat de Fundaţia Romtens, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, care face obiectul contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/58325.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact furnizate mai jos.

 

Tutilă Simona Diana, Manager Informare şi Promovare, Fundaţia Romtens
e-mail: simona.tutila@romtens.ro, telefon: 40 723 194098p1-  admin, 28-06-2013   

 

Primarul Comunei Jurilovca    

Principalele atribuţii ale primarului în baza legii 215/2001       
 a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

   b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
   c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
  d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
   f) exercita functia de ordonator principal de credite;
   g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
  h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
   i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
   j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
   k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
   l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
   m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
   n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
   o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
   p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
   r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
   s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
   ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila; 
   t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
   ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
   u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului, propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
   v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;
   x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
   y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

   (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

   Art. 69 - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

   2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

   Art. 70 - (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x), si y).

   (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

   (3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(1) lit. a) f), h), i), k), l) si t), nu pot fi delegate.p2-  admin, 02-07-2012   


    

Activitatea economică principală a comunei este prelucrarea peştelui în conserve şi semiconserve       

   Sectorul favorizat într-o măsură mai mare de condiţiile locale la nivelul comunei Jurilovca este sectorul piscicol. În pofida progreselor realizate în dotare şi organizare, randamentul pescuitului este inferior celui de la începutul secolului (cantitatea de peşte predată de fiecare pescar la cherhanale este mult inferioară în prezent faţă de cea înregistrată la începutul secolului). Pe lângă poluare, responsabilă mai ales pentru diminuarea ponderii speciilor valoroase, amenajările piscicole au răpit suprafeţe întinse din zonele de pescuit, fără o reuşi o piscicultură rentabilă (în prezent “recolta” de peşte la hectar este de 0,07 la suprafeţele amenajate, faţă de 0,04 la pescuitul în regim natural). 

   Comuna Jurilovca fiind o aşezare marginală, de la contactul cu podişul dobrogean deţine terenuri agricole fertile pentru diverse culturi. Activitatea economică principală a comunei este prelucrarea peştelui în conserve şi semiconserve. Dintre facilităţile pe care le oferă comuna Jurilovca potenţialilor investitori se numără zonă turistică de proiecte greenfield. Formele de parteneriat între autorităţile publice locale şi între mediul de afaceri sunt inexistente sau se conturează lent la nivelul comunei Jurilovca. Cu toate acestea, sectorul public transmite semnale pozitive pentru elaborarea de proiecte comune cu operatorii economici în beneficiul comunităţii. Mediul de dezvoltare a afacerilor a rămas neschimbat în ultimii ani, iar baza economică a înregistrat o creştere lentă. Cu toate aceste noi investiţii existente în comuna autorităţile locale sunt încă in etapa de identificare a unui program pentru elaborarea de programe/proiecte în comun cu mediul de afaceri în folosul comunităţii. Capacitatea de a asigura consultanţă IMM-urilor este redusă.


Jurilovca - catre Gura PortiteiJurilovca - vedere de pe lac


p3-  admin, 04-10-2012   


    

ZIUA PESCARULUI MINORITAR, 28 - 30 septembrie 2012 JURILOVCA - GURA PORTIȚEI       
      La propunerea primarului Comunei Jurilovca, domnul Eugen Ion, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, datorită ofertei generoase de implicare logistică în organizarea evenimentului a administrației publice locale, a acceptat ca ediția 2012 a ZILEI PESCARULUI MINORITAR să se desfășoare la Jurilovca – Gura Portiței. Consiliul Județean Tulcea, domnul președinte Horia Teodorescu – personal, au avut un aport deosebit la buna desfășurare a manifestărilor ...citeste mai mult


p4-  admin, 04-10-2012   

 

Chiriță Georgiana își confirmă talentul       

Plecată din sânul comunității rușilor-lipoveni din Jurilovca, Chiriță Georgiana-Maria este în prezent elevă a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din  Constanța, în clasa a IX-a. Cu talentul său vocal desăvârșit a început să impresioneze publicul constănțean și să urce pe treptele succesului având, deja, apariții la postul de radio și de televiziune „Neptun TV”.

Iată un link către un fragment din emisiunea „Academia Vedetelor”, din   10.02.2013, emisiune la care a participat și Chiriță Georgiana.


p5-  admin, 08-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate