ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Jurilovca: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale, a taxelor asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135232560008-11-2012
2 Proiecte de hotarari privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137029320004-06-2013
3 Proiect de hotarare privind completarea HCL nr 6 din 24 ianuarie - impozite, taxe si tarife locale 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137469960025-07-2013
4 PROIECT DE HOTARARE privind instrumentarea proiectului "AMENAJARE SPATII DE JOACA PENTRU COPII SI AGREMENT COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138074760003-10-2013
5 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 23 septembrie 2013, orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr.144, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 20.09. 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138074760003-10-2013
6 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 6 septembrie 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138074760003-10-2013
7 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de autorizare pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe raza de competenta a UAT Jurilovca, precum si stabilirea taxelor... 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138264840025-10-2013
8 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea listei cuprinzand “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Jurilovca, judetul Tulcea” 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
9 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 septembrie 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
10 PROIECT DE HOTARARE_ privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 21 OCTOMBRIE 2013 , orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr.155, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 15 OCTOMBRIE 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
11 PROIECT DE HOTARARE_ privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 OCTOMBRIE 2013 , orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr.158, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 15 OCTOMBRIE 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
12 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei aordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 21 octombrie 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
13 PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUMURI STRADALE, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
14 H O T A R A R E A Nr.____ privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE" 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
15 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: "AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE". 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
16 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, RACORD LA SEN ", F 12 Extravilan, Tarla 36, A 249, De 167, Dj 222, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA, beneficiar SC GREEN VOLT SISTEM SRL, Consiliul local al comunei 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
17 PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului de consilier in Consiliul local al comunei Jurilovca, a d-lui Malihin Policarp 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
18 PROIECT DE HOTARARE Nr.___ din___________ privind aprobarea Regulamentului de autorizare pentru organizarea si desfasurarea unor activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe raza de competenta a UAT Jurilovca, precum si stabilirea taxelor pentru 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
19 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 3015 mp, proprietate privata a comunei, 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
20 PROIECT DE HOTARARE_ privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 noiembrie 2013, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.166, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 19.11.2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
21 PROIECT DE HOTARARE Nr.____ privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 octombrie 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
22 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea partajului voluntar privind imobilul situat in sat Salcioara, str. Piscicolei, nr. 11, com.Jurilovca, jud. Tulcea, nr. cadastral 31417. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
23 PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea Primarului comunei Jurilovca pentru întocmirea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
24 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, RACORD LA SEN " , F 12 Extravilan, Tarla 51:A 332, T 50: P326, P339, Cc 327, De: 331, 340, 342, 344, 372, 345, 350, 409, Dj 222 ; COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA, b 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
25 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
26 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
27 PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, bl.24, sc. B, et.1, ap.9, nr. cadastral 475-C2-U9, C.F. 1070/N- Jurilovca, către Donose Constantin-Cosmin, titularul contractului de închiriere. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
28 Proiecte de Hotarari - 09-01-2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138921840009-01-2014
29 Proiect de Buget 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138973680015-01-2014
30 Proiecte de hotarari 1. Aprobarea condiliilor, situaliilor si modalitalilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si 2.Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139008240019-01-2014
31 Proiecte de Hotarari - februarie 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
32 Proiect de Hotarare - Aprobarea Contului de Inchidere a exercitiului bugetar pentru anul fiscal 2013 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139474800014-03-2014
33 PROIECT DE HOTARARE Nr 9 din 04.12.2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzile aplicabile anului fiscal 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
34 PROIECT DE HOTARARE din 10.12.2014 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
35 Proiect de hotarare Nr. 1 din 24.04.2015 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142982280024-04-2015
36 proiect_hotarare_privind_aprobarea_planului_pe_timpul_iernii_2015_2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144736560013-11-2015
37 1.-Aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza legii nr.416-2001, privind venitul minimim garantat, pentru anul 2016. 2.-Aprobarea planului de actiuni si lucrari de in teres local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de veni 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144779760018-11-2015
38 PROIECT DE HOTARARE Nr.1 din 06.01.2016 privind stabilirea retelei scolare a comunei JURILOVCA, judetul TULCEA pentru anul scolar 2016-2017 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145246320011-01-2016
39 Proiecte de hotarari aprobare buget (ianuarie 2016) 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
40 1. - Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza comunei Jurilovca 2. - Aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor situate în intravilanul comunei Jurilovca, în categoria terenurilor neîngrijite în veder 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145635120025-02-2016
41 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local de publicitate pentru Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146896200020-07-2016
42 anunt_proiecte_de_hotarari_octombrie_2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147734280025-10-2016
43 1.-Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat. 2.-Aprobarea conditiilor,situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta la Legea nr.416/2001. 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147812400003-11-2016
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului pastoral denumit : Proiect de amanajare, organizare și exploatare a pajiștilor din UAT comuna JURILOVCA 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147881520011-11-2016
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.16 din 10.11.2016 privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile anului fiscal 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147881520011-11-2016
46 PROIECT DE HOTARARE Nr. 17 din 29.12.2016 privind stabilirea retelei scolare a comunei JURILOVCA, judetul TULCEA pentru anul scolar 2017-2018 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
47 Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de efectuare a pazei pentru anul 2017 în comuna Jurilovca prin instituirea taxei speciale de pază. 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
48 proiect_de_hotarare_aprobare_plan_salubrizare 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148944240014-03-2017
49 P R O I E C T DE H O T Ã R Â R E - denumire biblioteca 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
50 Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la anului 2016. 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149419080008-05-2017
51 Proiect de Hotarare Taxe si Impozite - 2018 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150870600023-10-2017
52 Proiect_de_hotarare_stabilire_conditii_ajutoare_de_urgenta 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
53 Proiect_de_hotarare_stabilire_modalitati_efectuare_paza 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
54 Proiect de hotarare atribuire contract servicii colectare transport deseuri electrice-baterii-acumulatori 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
55 Proiect de hotarare - stabilirea retelei scolare pentru 2019-2020 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154197360012-11-2018
56 Proiect de hotarare - aprobare buget 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155406600001-04-2019
57 Proiect de hotarare - indexare impozite si taxe 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155406600001-04-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate