Primaria

Comuna Jurilovca

JURILOVCA

Judetul Tulcea

Comuna Jurilovca

Informatii utile

🚫 Arderea frunzelor și a resturilor vegetale uscate este o activitate interzisă – ne reamintește Garda de Mediu.
 
🍂 Arderea resturilor uscate afectează calitatea aerului, degradează stratul fertil de sol și are consecințe asupra sănătății oamenilor. În timpul arderii vegetației uscate, în atmosferă se elimină substanțe toxice care dăunează sănătății celor ce locuiesc în preajmă. 
 
🔥Nu în ultimul rând, în spațiile deschise unde se ard iarba uscată și frunzele apar riscuri mari de incendii de vegetație care se pot extinde cu ușurință spre zone locuite, producând daune semnificative.
Strategii de dezvoltare

Analiza SWOT

Analza SWOT a comunei Jurilovca

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Existența unei colaborări locale de tip public-

privat

Turism slab dezvoltat

Existența unor structuri asociative în diferite domenii de activitate (pescuit, agricultură,

turism)

Produse locale de foarte bună calitate dar comercializare fără valoare adăugată

Patrimoniu local cultural, natural și imaterial foarte bogat, recunoașterea sa internațională

Centre de primă vânzare insuficient dezvoltate, nivel scăzut al siguranței alimentare în punctele de debarcare , lipsa de infrastructură puncte de

acostare

Existența resursei umane și a know-how-ului

pentru dezvoltarea de activități tradiționale

Diversitate redusă a produselor și preparatelor

din pește

Investiții private în turism și în servicii conexe

Interes scăzut penru practicarea meseriilor

tradiționale

Sector turistic în curs de dezvoltare, prezență

turistică ridicată

Oferta turistică slab dezvoltată față de

potențialul local

Potențial pentru dezvoltarea turismului pescăresc

și a activităților tradiționale

Caracterul sezonier al turismului

Gastronimie tradițională specifică

Promovarea insuficientă a întregii destinații

turistice a Deltei Dunării

Zone organizate ca arii naturale protejate

Blocarea terenurilor din circuitul agricol sau

turistic

Resurse naturale considerabile: resursă piscicolă, agricolă, stuficolă,

Slaba diversificare a activităților economice în zonele pescărești, baza antreprenorială

insuficient dezvoltată

Diversitatea tradițiilor culturale multietnice

Lipsa unor sisteme performante de colectare și

epurare a apelor uzate

Școală locală ce asigură servicii educaționale de bună calitate

Grad redus de cunoaștere a noțiunilor de management și legislație și necunoașterea

limbilor de circulație iternațională a lurătorilor în

turism

Existența de locuri de campare / parking rulote

pentru servicii corespunzătoare

Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor

turistice

Manifestări culturale locale devenite cunoscute la nivel regional și național (Serbarea Borșului

Pecăresc)

Gradul scăzut de calificare în domeniile economice cu potențial la nivel local

Relaționarea bună a autorităților cu ONG-uri

Riscul de degradare a zonelor naturale din cauza

 

 

 

 

locale și alte instituții publice

turismului excesiv

Implicarea în parteneriate intercomunitare în

dezvoltarea de proiecte rurale

Insuficienta dezvoltare a infrastructurii locale

(apă potabilă, canalizare, epurare, stradală)

Acoperire bună a serviciilor de urgență pe uscat și pe apă (cu ambarcațiunea aparținând UAT

Jurilovca)

Spații școlare neadecvate sau insuficiente (lipsă sală sport, dotări insuficiente, lipsa izolației

termice etc.)

Apartenența la Rezervația Biosferei Deltei

Dunării

Restricțiile și limitările impuse de apartenența de

teritoriul RBDD

O bună capacitate în managementul proiectelor

Adaptarea lentă a mediului rural la cerințele

impuse de UE

Colectiv local de cadre didactice calificate

(titulare) în cadrul Școlii Gimnaziale Jurilovca

Lipsa posibilităților de perfecționare tehnică a

tinerilor din regiune

Creșterea interesului comunității locale pentru

activitățile culturale

Insuficienta folosire a oportunităților oferite de

turismul rural

Dezvoltarea lentă, dar progresivă, a sectorului IMM

Lipsa de coerență a politicilor din diverse domenii de activitate cu impact asupra

economiei locale

Obiective turistice valoroase pe teritoriul UAT (Argamum, Laguna Razim-Sinoe, plajele

sălbatice de la Marea Neagră)

Inexistența unor facilități fiscale în diferite domenii de activitate

Accesibilitate mare a regiunii

Impactul mare al unor activități economice

asupra mediului

Revigorarea unor meserii tradiționale

(diverisficare)

Creșterea presiunii asupra resurselor

Interesul administrației locale pentru dezvoltarea

turismului

Lipsa resurselor pentru derularea de investiții din

bugetul local

Inițiative ale administrației locale pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice

Slaba capacitate de cofinanțare a solicitanților pe

proiecte ce ar putea determina dezvoltarea economică a comunității

 

 

 

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 

Capacitate ridicată de atragere a investițiilor

 

Lipsa resurselor interne pentru o dezvoltre economică rapidă și sustenabilă

Dezvoltarea potențialului turistic și agroturistic

Migrația forței de muncă

 

 

 

 

Interesul crescut pentru Delta Dunării ca destinație turistică și pentru cunoașterea

valorilor sale culturale

Presiunea produselor externe ieftine în detrimentul produselor locale

Existența cererii pentru produse și preparate locale

Scăderea numerică a populației active, densitatea scăzută a populației, accentuarea procesului de

îmbătrânire a populației din mediul rural

Existența mecanismului de investiții teritoriale integrate Delta Dunării, unic în România

Colmatarea progresivă a canalelor navigabile ale

Deltei, deteriorarea ecosistemelor, reducerea resursei piscicole

Fonduri europene pentru dezvoltarea economică a regiunii

Schimbări legislative frecvente, restrictive și insuficient adaptate la specificul Deltei și a

zonelor adiacente

 

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.